Sauliaus Transporto Sistemos

UAB „SAULIAUS TRANSPORTO SISTEMOS“ PRIVATUMO PRANEŠIMAS

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Šiame privatumo pranešime yra pateikiama informacija apie UAB „Sauliaus transporto sistemos" (toliau – Bendrovė) vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Bendrovė pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi jos klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šis privatumo pranešimas skirtas Jums, mūsų klientams ir partneriams, bei Jūsų atstovams (darbuotojams ir kitiems įgaliotiems asmenims, kurie palaiko ryšius su mūsų Bendrove). Juo Bendrovė paaiškina ir informuoja apie tai, kaip asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises turite Jūs ir Jūsų atstovai.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Asmens duomenų valdytojas - UAB „Sauliaus transporto sistemos“, juridinio asmens kodas 177322837, Pramonės g.3A, el. p. asistente@sts1.lt., tel. 8 441 77777. Bendrovė yra paskyrusi atsakingą už asmens duomenų apsaugą asmenį, su kuriuo galite susisiekti nurodytais kontaktais.

Asmens duomenis Jūs Bendrovei pateikiate savanoriškai. Bendrovė juos privalo tvarkyti tam, kad galėtų sudaryti su Jumis sutartis, tinkamai įvykdyti Jūsų atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus ir kitas teisines prievoles. Jums nepateikus asmens duomenų, Bendrovė negalės su Jumis sudaryti sandorių, vykdyti Jūsų užsakymų, tiekti reikalingų prekių, suteikti kitų Jums reikalingų paslaugų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai - sutarčių su klientais (pirkėjais) ir tiekėjais sudarymas ir vykdymas, įskaitant įsiskolinimų iš įsipareigojimus nevykdančių pirkėjų išieškojimą (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį; taip pat tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės ir Jūsų interesų, kai Bendrovė tvarko Jūsų nurodytų atstovų, įgaliotų palaikyti ryšius su Bendrove, asmens duomenis), privaloma ūkinių operacijų vykdymo apskaita (teisinis pagrindas: Bendrovei taikomos teisinės prievolės vykdymas), ūkinių operacijų analitika (statistika) (teisinis pagrindas: Bendrovės teisėti interesai analizuoti savo verslo operacijas bei vesti jų statistiką).

Tais atvejais, kai Jūs arba Jūsų atstovai (asmenys, palaikantys ryšius su Bendrove) skambina į Bendrovę arba jos filialus, Bendrovė, siekdama užtikrinti tinkamą Jūsų aptarnavimą, užsakymų ir pretenzijų valdymą, o taip pat kartu ir savo teisių bei teisėtų interesų apsaugą ir gynimą, tvarko ir skambučių duomenis (teisinis pagrindas: Bendrovės teisėti interesai valdyti užsakymus ir jų vykdymą, pretenzijas bei rinkti to įrodymus).

Jei esate užsisakę Bendrovės naujienų laiškus ir/arba dalyvaujate Bendrovės organizuojamose lojalumo programose, Bendrovė duomenis tvarko ir tiesioginės rinkodaros tikslu (teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, išskyrus atvejus, kai Bendrovė naujienų laiškus ir/ar kitus pasiūlymus savo klientams turi teisę siųsti ir kitais teisės aktuose nustatytais atvejais).

Kai mūsų Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo sutikimą.  

Bendrovės tvarkomų asmens duomenų gavėjai – Bendrovės darbuotojai, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai, kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojos, vardu, taip pat Bendrovės partneriai, kuriems, siekdami įvykdyti įsipareigojimus Jums, atskirai atvejais perduodame Jūsų užsakymų įvykdymui reikalingus asmens duomenis. Teisės aktų nustatytais atvejais, vykdydama savo prievoles, Bendrovė teikia Jūsų duomenis ir atitinkamoms valstybės institucijoms.

Bendrovė tvarkomus asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas.

Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi.

Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtų interesų pagrindu, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys Bendrovėje Būtų tvarkomi.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai gali numatyti papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu.

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prireikus, Bendrovė turi teisę atnaujinti aukščiau nurodytą informaciją.

 

Pagarbiai,
UAB „ Sauliaus transporto sistemos“ administracija

Padidinti žemėlapį
Pramonės g-vė 3a
Šilutė, LT-99116, Lietuva
Tel.: (+370 441) 77777
Faksas: (+370 441) 76003
El. paštas: info@mano1.lt